pad: homeelectronica › marifoon gebruik

Marifoon gebruik

Synoniemen: maritieme communicatie, VHF zender

Publicatie 20-08-2010 16:26 - Aangepast 20-03-2011 14:00

Goed marifoongebruik draagt bij aan de veiligheid op het water. Met een marifoon kan je op zowel op zee als op de binnenwateren met andere schepen en walstations (sluizen, verkeersposten etc.) communiceren.

Door het uitluisteren van de marifoon is men bekend met wat er in de omgeving gebeurt, welke schepen aanwezig zijn en welke manoeuvres zij maken. Aan de hand van deze informatie kan je een veilige koers kiezen. Als pleziervaarder ben je niet verplicht een marifoon aan boord te hebben. Rijkswaterstaat adviseert het gebruik wel, omdat het de veiligheid bevordert. Wanneer je eenmaal een marifoon hebt, dan ben je verplicht deze uit te luisteren (op de binnenwateren standaard op VHF-kanaal 10).

In plaats van een marifoon kan je ook een portofoon gebruiken (nadeel = aanmerkelijk beperkter zend- en ontvangstbereik). Daarnaast is de portofoon met volledige kanalenbezetting in het buitenland niet toegestaan.

Een mobiele telefoon kan een marifoon niet vervangen. In tegenstelling tot marifoons en portofoons bereik je met een mobiele telefoon echter slechts één instantie of persoon. Een noodoproep via de marifoon wordt gehoord door iedereen die in de omgeving uitluistert. De kans op hulp is dan aanzienlijk groter. Ook heeft een GSM niet overal op het water bereik. Het gebruik van een GSM bij nood-, spoed- en veiligheidsverkeer wordt afgeraden tenzij er geen ander communicatiemiddel voorhanden is. Reddingsorganisaties kunnen achterhalen waar het schip zich bevindt.

Blokkanalen en verkeersbegeleiding

In gebieden met onoverzichtelijke bochten of kruisingen van vaarwegen, zorgt Rijkswaterstaat vanaf de verkeersposten voor verkeersbegeleiding. De verkeersleider daar is verantwoordelijk voor het informeren, adviseren en het geven van aanwijzingen binnen het werkingsgebied van de verkeerspost. Zo zorgt hij voor een veilige en vlotte doorstroming van de scheepvaart.

Wanneer je door een verkeerspost of sluis wordt opgeroepen, bent je verplicht te antwoorden en de gevraagde informatie te geven. Dit geldt ook voor een oproep op een schip-schipkanaal.
Communicatie met verkeersposten gaat altijd via een zogenaamd blokkanaal. Dit is een marifoonkanaal dat in Europa op de binnenwateren door verkeersposten en schepen wordt gebruikt voor de uitwisseling van berichten over de navigatie en de veiligheid van de scheepvaart. Een blokkanaal wordt aangegeven met een VHF-bord.
Wanneer je in een blokgebied vaart en je hebt een marifoon, dan ben je verplicht deze uit te luisteren op het aangegeven blokkanaal. Je kan weer overschakelen naar VHF-kanaal 10 als je het blokgebied verlaat.

Regelgeving

Het Binnenvaart Politie Reglement (BPR) en het Rijnvaart Politie Reglement (RPR) schenken aandacht aan de regels omtrent maritieme radiocommunicatie. De belangrijkste regels staan beschreven in het Handboek voor de Marifonie in de Binnenvaart.

Een aantal van deze regels zijn:

 • Voor het gebruik van de normale marifoonkanalen geldt een melding- en registratieplicht.
 • Wanneer je over een radar beschikt, is een marifoon verplicht.
 • Het registratiebewijs en het bedieningscertificaat zijn onderdeel van de scheepsbescheiden en moeten aan boord zijn als je een marifoon of portofoon hebt.
 • Indien het schip voorzien is van een marifoon, dan ben je verplicht uit te luisteren op het aangegeven kanaal (het geldende blokkanaal of anders VHF kanaal 10).
 • Wanneer je op een schip-schipkanaal of blokkanaal wordt aangeroepen, ben je verplicht alle, voor de veiligheid van de scheepvaart, noodzakelijke inlichtingen te geven.
 • Bij het communiceren moet de taal van het land waarin de marifoon zich bevindt, worden gebruikt. In geval van communicatieproblemen wordt er Duits gesproken.

Melding- en registratieplicht

Voor het gebruik van de normale marifoonkanalen geldt een melding- en registratieplicht. Dit is wettelijk geregeld. Om je te registreren heb je het bedieningscertificaat nodig. Waarna deze moet worden geregistreerd via: www.agentschap-telecom.nl.
Wanneer je een marifoon of portofoon aan boord hebt zonder bewijs van registratie, dan ben je in overtreding. Voor zeegaande pleziervaart met aanvullende Global Maritime Distress and Safety System (GMDSS) apparatuur (bijvoorbeeld DSC marifoon, GMDSS-portofoon, MF/ HF, EPIRB, SATCOM etc.) geldt ook een registratieplicht. Voor de bediening hiervan heb je een uitgebreider bedieningscertificaat nodig, namelijk Marcom B of A. Voor een combimarifoon dien je minimaal in het bezit te zijn van een Marcom B certificaat. Meer informatie over de verplichte bedieningscertificaten is te vinden op de website van Agentschap Telecom.

ATIS

marifoon van het merk ShipmateMarifoons en portofoons die op de binnenwateren worden gebruikt, moeten voorzien zijn van een ATIS-code. ATIS staat voor Automatic Transmitter Identification System. Wanneer je zendt met de marifoon worden de roepletters van het schip gecodeerd meegezonden. Verkeersbegeleiders op verkeersposten, bruggen, sluizen en havenmeesters kunnen zo ‘zien’ door wie zij worden opgeroepen. Ook in het geval van storingen en calamiteiten kan met behulp van ATIS de identificatie en locatie van een schip eenvoudig gevonden worden. Als je een nieuwe marifoon of portofoon aanschaft, laat dan de ATIS-code programmeren. Deze vindt je op het registratiebewijs. Bij koop of verkoop van een boot inclusief de communicatieapparatuur en de daarbij behorende radio-identificaties is het van belang foutieve programmering van radio-identificaties in de communicatieapparatuur te voorkomen. Bij overname van een marifoon of portofoon van iemand anders, is het ook mogelijk om de ATIS- code te herprogrammeren. Let er wel op dat je dit doorgeeft via de website van Agentschap Telecom.

Veel voorkomende afwijkingen

Bij controles/inspecties op het juiste gebruik en de installatie van een marifoon, worden vaak de volgende technische afwijkingen vastgesteld:

 • De ATIS-code is onjuist geprogrammeerd of ontbreekt.
 • De automatische vermogensreductie ontbreekt in de marifoon. Veel kanalen mogen in Nederland slechts met 1 Watt worden gebruikt in plaats van met 25 Watt. Het gebruik van een laag vermogen is van belang om de communicatie in het drukke en vlakke Nederland niet te storen.
 • De antenne functioneert niet goed. Het gevolg hiervan is slecht zendbereik en slechte ontvangst. De oorzaak hiervan kan zijn: vocht in de antennekabel, slechte connectoren of een beschadigde antenne. 
 • Een vastzittende PTT-knop (push to talk) in de hoorn van de marifoon. Hierdoor zendt de marifoon onbedoeld en dit kan storingen veroorzaken.
 • Op grote zeearmen en op het IJsselmeer wordt bij niet-nood-, spoed- en veiligheidssituaties gecommuniceerd via DSC VHF-kanaal 70.

Drie toezichthouders voor maritieme communicatie

Bij toezicht op marifoongebruik zijn onderstaande partijen betrokken:

Dienst Waterpolitie
De dienst Waterpolitie van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) is een nautische politiedienst en verantwoordelijk voor de veiligheid, opsporing en het toezicht op de Nederlandse Wateren en de Noordzee. Eén van de vijf kerntaken is het handhaven en verbeteren van de nautische veiligheid. Marifoongebruik is hier een onderdeel van.
Contact: 0900-8844 Internet: www.politie.nl/klpd

Agentschap Telecom
Eén van de taken van Agentschap Telecom is het toezicht houden op het elektronisch communicatiedomein. Maritieme communicatie is hier een onderdeel van. Agentschap Telecom streeft naar een storingsvrije, veilige en professionele maritieme communicatie. Door middel van voorlichting, luisteronderzoeken en steekproefsgewijze inspecties, wordt hier uitvoering aan gegeven.
Contact: 050-5877444 Internet: www.agentschap-telecom.nl

Rijkswaterstaat
Rijkswaterstaat werkt aan vlot en veilig verkeer op het netwerk van hoofdwaterwegen, voor zowel de binnenvaart als de recreatievaart. Goed marifoongebruik speelt hierbij een belangrijke rol.
Contact: 0800-8002 Internet: www.rijkswaterstaat.nl